Scenery 沿途景點
00_馬偕紀念醫院(起點)
馬偕紀念醫院急診室外,向右沿著民生西路走。...
01_轉折點01
過斑馬線後左轉錦西街口。...
02_轉折點02
右轉走上捷運步道。...
03_景點01
過斑馬線後進入幽徑步道,欣賞沿途風景。...
04_轉折點03
右轉民族西路。...
05_轉折點04
右轉敦煌書局。...
06_景點02
大同大學。...
07_行經點
經過民權西路口,繼續前行。...
08_終點
馬偕紀念醫院。...